श्रीमद्भगवद्गीता

ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारयणेन स्वयम्।
व्यासेन ग्रतिताम् पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम्॥
om pārthāya pratibodhitāṁ bhagavatā nārayaṇena svayam|
vyāsena gratitām purāṇamuninā madhyemahābhāratam||

अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम्।
अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्॥
advaitāmṛtavarṣiṇīṁ bhagavatīm aṣṭādaśādhyāyinīm|
ambatvāmanusandadhāmi bhagavadgīte bhavadveṣiṇīm||

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र।
येन त्वया भारततैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः।
namo'stu te vyāsa viśālabuddhe phullāravindāyatapatranetra|
yena tvayā bhāratataila pūrṇaḥ prajvālito jñānamayaḥ pradīpaḥ|

प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये।
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः॥
prapannapārijātāya totravetraikapāṇaye|
jñānamudrāya kṛṣṇāya gītāmṛtaduhe namaḥ||

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्।
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्॥
vasudevasutaṁ devaṁ kaṁsacāṇūramardanam|
devakīparamānandaṁ kṛṣṇaṁ vande jagadgurum||

भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला।
अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः॥
bhīṣmadroṇataṭā jayadrathajalā gāndhāranīlotpalā
śalyagrāhavatī kṛpeṇa vahanī karṇena velākulā|
aśvatthāmavikarṇaghoramakarā duryodhanāvartinī
sottīrṇā khalu pāṇḍavai raṇanadī kaivartakaḥ keśavaḥ||

पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम्
नानख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितम्।
लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा
भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे॥
pārāśaryavacaḥ sarojamamalaṁ gītārthagandhotkaṭam
nānakhyānakakesaraṁ harikathāsambodhanābodhitam|
loke sajjanaṣaṭpadairaharahaḥ pepīyamānaṁ mudā
bhūyādbhāratapaṅkajaṁ kalimalapradhvaṁsi naḥ śreyase||

मूकं करोति वाचालं पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम्।
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्॥
mūkaṁ karoti vācālaṁ paṅgum laṅghayate girim|
yatkṛpā tamahaṁ vande paramānandamādhavam||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: